Jaký materiál je Kumon Japanese K Nejsou to staré texty, na které by se měl zaměřit.

2023-05-22

Japonština (jazyk)

t f B! P L

Pro jakou třídu je Kumon Japanese K určen?

Materiály Kumon Japanese K odpovídají středoškolské úrovni Kumon Japanese K. Materiály J, K a L jsou rozděleny spíše podle rozsahu studia než podle stupně, přičemž materiály J a K se zabývají klasickou japonštinou a materiály L čínskou literaturou.

Studenti, kteří tyto materiály absolvovali ve druhém ročníku nižší střední školy, mohou navíc získat trofej jako "velmi pokročilý student".

Jaký druh materiálu je Kumon Japonština K?

Od Kumon Japanese A do I byl každý materiál rozdělen na I a II a k postupu o jedno písmeno abecedy bylo třeba vyplnit 400 výtisků; od Kumon Japanese J již není rozdělení na I a II a počet výtisků k postupu o další písmeno abecedy je 200. V Kumon Japanese K je počet výtisků, které je třeba vyplnit k postupu o další písmeno abecedy, nižší než počet výtisků, které je třeba vyplnit k postupu o další písmeno abecedy.

Nyní se podívejme na oficiální informace o materiálech Kumon Japanese K.

Materiály Kumon Japanese K jsou oproti materiálům J o stupeň vyšší, pokud jde o "čtení kritických textů na základě studia materiálu". Získání schopnosti přesně pochopit a shrnout argumenty (ústřední informace) a důkazy (periferní informace) autora (kritika) ve vztahu k větám materiálu. Pěstovat dovednost "uchopit argumentační postup kritického textu a následně shrnout argumenty atd.".

Žáci využívají antické texty jako materiál k pochopení argumentace kritických textů.

Antický text" je nástrojem pro zlepšení čtení s porozuměním.

Je pozoruhodné, že zpracování antických textů není věnována taková pozornost.

V materiálech K se budeme nadále zabývat antickými texty jako v materiálech J. Materiál se zabývá i známými díly, jako jsou Manyoshu a Kojiki. Díky tomu si uvědomujeme, že se jedná o starověké texty, ale cílem Kumonu v materiálech K je nezmiňovat, že se jedná o starověké texty.

Příprava ke zkoušce ze starojaponštiny bývá zaměřena na slovní zásobu a gramatiku, ale zdá se, že Kumon to nutně nezdůrazňuje. Jedná se o trend zděděný z materiálů J.

Místo toho je kladen důraz na "kritické čtení založené na studiu materiálu".

V učebnicích Kumon jsou jako soubor prezentovány jak samotné staré texty, tak jejich moderní překlady a vysvětlující texty.

Až do materiálu I se četly jednotlivé věty. Učili jste se chápat vztahy mezi větami a souvětími, odstavci a odstavci a dešifrovat význam vět. Naproti tomu zde budete číst více vět. Je zde původní text a je zde komentář. Schopnost, která je zde vyžadována, spočívá v pochopení vztahu mezi jednotlivými texty.

V mnoha případech jsou kobun a kanbun často považovány za samostatné předměty z moderních textů. V japonském jazyce Kumon jsou však do výukových materiálů začleněny i starověké a čínské texty, což je krok ke zlepšení čtení s porozuměním.

V materiálech K se text čte společně s literaturou.

Literatura a kritické texty existují odděleně. Ačkoli je to v japonštině Kumon nový koncept, v podobě knih a článků se považuje za samozřejmost. V podstatě neexistuje nic takového jako kniha bez přítomnosti literatury.

H-materiály jsem již dříve popsal jako "výukové materiály, které čelí obtížnosti čtení". Šlo o to, že pokud má autor nějakou specializaci nebo zázemí, i když je text psán pro širokou veřejnost jednoduchým vypravěčským stylem, nevyslovené předpoklady autora způsobí, že se bude číst výjimečně obtížně.

Jinými slovy, text pro širokou veřejnost je text s menším počtem implicitních předpokladů. Je koncipován tak, aby i ti, kteří nemají odborné znalosti nebo znalosti o dané problematice, mohli při čtení textu do určité míry porozumět jeho obsahu.

Čím vyšší je však úroveň zpracovávaného obsahu, tím více je implicitních předpokladů. Vzhledem k tomu, že k jednomu textu existují desítky odkazů a ke každému textu desítky odkazů, od určité fáze již neplatí, že "náhodou jsem znal veškerou literaturu = mlčenlivé předpoklady od začátku".

Pokud neznáte implicitní předpoklady od začátku, budete se muset naučit nové implicitní předpoklady z literatury. Porozumění jednomu textu je spojeno s četbou více textů.

Kritické čtení založené na studiu materiálu" z J-materiálu je prvním krokem ke čtení autorských krotkých textů.

Staré texty jsou orientovány na čtení s porozuměním. Zapamatování znalostí není pro zkoušky dostačující.

Na druhou stranu je třeba mít na paměti některé věci.

Na osvojení si vědomostní stránky starých textů raději nevkládejte přehnaná očekávání.

Starověké a čínské texty v materiálech J až L jsou zpracovány pouze jako předměty pro "kritické čtení s porozuměním na základě studia materiálu". Starověké texty jsou doplněny moderními překlady a vysvětlujícími texty a nevyžadují nutně zapamatování znalostí pro čtení s porozuměním. Znalostní aspekt je třeba studovat samostatně při studiu ke zkouškám.

Aspekt čtení s porozuměním poskytuje značnou výhodu. Díky kontaktu s reprezentativními díly starověké a čínské literatury s výkladem si totiž studenti mohou osvojit předpokládané znalosti děl a historického pozadí, které se při studiu na zkoušku získávají obtížně. Ve starověké a čínské literatuře, zejména v méně obtížných otázkách, je však čtení s porozuměním vyžadováno jen zřídka a většinu bodů často tvoří vědomostní otázky.

V krátkodobém horizontu nemusí studium K-materiálu vést k překvapivě vysokým známkám.

Potřeba číst literaturu přesahuje rámec přijímací zkoušky na univerzitu.

Čtení a psaní s odkazem na literaturu je v podstatě oblast, která se řeší na vysoké škole. Je velmi pravděpodobné, že právě na univerzitě jste se naučili citovat literaturu.

Kromě toho většina otázek u přijímacích zkoušek na univerzitu představuje četbu jednoho úryvku, která je koncipována tak, aby bylo možné obsah pochopit pouhým přečtením tohoto úryvku. Dokonce ani otázky z japonštiny na Tokijské univerzitě nezahrnují čtení více pasáží, ale vyžadují znalost řady "implicitních předpokladů", rychlost čtení atd.

Při úvahách o optimalizaci pro přijímací zkoušky na univerzitu je tedy možné se domnívat, že učení se s K-materiály je přílišným pokrokem. Jedná se o dovednost, která se bude hodit po nástupu na vysokou školu, ale ve fázi přijímacích zkoušek na vysokou školu není nezbytně nutná.

Schopnost číst literaturu je pro přijímací zkoušky na vysokou školu užitečná.

Ačkoli schopnost číst literaturu je přímo mimo rámec přijímacích zkoušek na vysokou školu, existují oblasti, kde je tato schopnost nepřímo užitečná.

Když čtete knihy pro širokou veřejnost, v podstatě se v odkazech téměř nevyznáte. Je to proto, že kniha je koncipována tak, abyste ji mohli číst, aniž byste si je uvědomovali. Každá kniha má však originální bibliografii a nové texty jsou psány tak, aby rozvíjely tvrzení bibliografie.

V materiálech K je vztah mezi textem a literaturou prezentován velmi jednoduchým způsobem. Je tomu tak proto, že zatímco v knize jsou ve světě desítky odkazů, v učebním materiálu je text a bibliografie v podstatě jedna ku jedné.

Proto při procházení materiálu získá vaše dítě určitou představu o tom, jak je kniha nebo článek tvořen.

Samozřejmě není nezbytné vědět, jak je kniha nebo článek tvořen. Text je možné pochopit i bez této znalosti. Znalost původu textu však mnohonásobně prohloubí porozumění danému tématu.

Když vám někdo naservíruje pokrm, nemusíte znát jeho složení ani kuchaře, abyste ho ochutnali. Pokud však znáte původ ingrediencí a zázemí šéfkuchaře, můžete se vcítit do příběhu, který stojí za vznikem pokrmu, a vychutnat si ho hlouběji. Totéž platí pro idolské písně. Samotný poslech písně si můžete užít, ale když se dozvíte něco o osobnosti idolu a jeho cestě k úspěchu, můžete si píseň vychutnat mnohonásobně více. V práci jsou cennější lidé, kteří rozumí pozadí pokynů a dokáží se pohybovat s určitou mírou flexibility, než ti, kteří jen dělají, co se jim řekne.

Stejně tak znalost původu knihy nebo článku může vést k vyšší úrovni porozumění.

Klíčem k útoku na K-materiály je asertivní zkušenost.

Na základě výše uvedeného lze říci, že klíčem k úspěchu v K-materiálech je zkušenost sebeprosazení.

Důležitost výstupu byla zmíněna ve výkladu o materiálu G jako něco podobného sebeprosazení: materiál G zavádí spojky a vyžaduje schopnost skládat dlouhé věty, takže výstup je účinný.

Sebepotvrzení zmíněné jako klíčový bod v materiálech K má jinou nuanci.

Vztah mezi "textem a literaturou" je vztah, který vidíme v každodenním životě.

Při čtení dosavadního textu jste možná měli pocit, že čtení textu i literatury je velmi sofistikovaná záležitost. Tento vztah mezi textem a literaturou však neexistuje pouze v pokročilých textech.

Když například vidíte ve zprávách zprávu o tom, že nějaká celebrita má poměr, tweetnete, že nevěra je na nic. Tím se vztah mezi textem a literaturou nijak neliší. Zdá se, že se mé kamarádce ten kluk líbí. Heh, tenhle typ se mi líbí. I to zůstává vztahem faktu a názoru. Když slyšíte slovo "reference", můžete se cítit v defenzivě, ale to neznamená, že to, co děláte, je něco výjimečného.

Jakmile si tedy zvyknete na výjimečnost starých textů, je možné, že materiál K pochopíte snáze, než si myslíte. Když si stěžujete nebo nadáváte s přáteli nebo když si tajně hrajete s dospělými, můžete říct, jak se cítíte a co chcete dělat. Pokud budete mít spoustu takových zkušeností, uvědomíte si, že vyjádřit svůj názor na základě názoru nebo faktů někoho jiného není nic zvláštního.

Příležitosti k sebepotvrzení najdeš v přátelství.

Rodiče mohou své děti připravit na příležitosti k podávání svých výstupů. Pokud například sledujete zprávy a požádáte své dítě, aby vyjádřilo svůj názor na to, co si myslí, můžete pro své dítě vytvořit příležitost k vyjádření svých myšlenek.

Počet asertivních příležitostí, které se objevují v přátelských vztazích, se však co do četnosti nemůže rovnat těm, které připravují rodiče. V jedné třídě jsou desítky lidí a mnoho časů a způsobů, jak trávit čas o přestávkách a po vyučování. Je to proto, že denně jsou desítky příležitostí vyjádřit, co chcete, o kom si myslíte a jaký je váš postoj.

K tomu, abyste dítěti tyto příležitosti poskytli, nepotřebujete nutně žádné zvláštní povzbuzování ze strany rodičů. Spíše je důležitější je příliš nezapojovat. Když už jste se rozhodli, co dělat a jak někoho hodnotit, není třeba, aby vaše dítě přemýšlelo o svých vlastních názorech. Potřeba přemýšlet o sobě vzniká proto, že ony samy a jejich kamarádi mají právo rozhodovat o tom, co mají dělat a jak se k tomu mají stavět.

Pokud je kladen důraz na vstupní informace, pak by měl být volný čas, například o přestávkách a po vyučování, využit ke studiu. Efektivní využití času na skimming je základním způsobem, jak si zajistit čas na studium. Pokud studium na zkoušky začalo vážně, nelze proti tomuto přístupu nic namítat. Pokud jim však chcete dát možnost prosadit se, má velkou hodnotu volný čas, kdy nemají pevně stanoveno, co mají dělat.

Zamyslete se nad tím, na co dítě nezná odpověď.

Pokud vaše dítě postoupilo přes Kumon k materiálům K, nashromáždilo již značné množství vstupních informací. Dosud přečetlo mnoho textů a velmi dobře rozumí tomu, co dospělí říkají. Pokud se ho zeptáte na jeho názor na trochu složitější společenskou otázku, může vám poskytnout rozumný názor.

Protože však mají tolik informací, existuje jen omezený počet situací, ve kterých musí samostatně přemýšlet. Pokud znáte odpověď, nebudete mít možnost přemýšlet, abyste odpověď získali.

V jakých oblastech vaše dítě, které se toho tolik naučilo, ještě nezná odpovědi? Přemýšlení o tom může vrhnout jiné světlo na to, co je často považováno za neefektivitu nebo plýtvání vstupními informacemi.

QooQ